Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Polední Relax

Baví Vás: Jitka Hrdličková

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Radní schválili nové investiční záměry v dopravě za 154 milionů korun

12.02.2019

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem osm nových investičníchzáměrů schválila na svém pondělním jednání Rada Zlínského kraje. Jde oinvestiční akce za 154 milionů korun na silnicích II. a III. třídy, které mákraj ve svém vlastnictví.

„Všechny tyto akce by měly být zahájenyještě v první polovině letošního roku. Přispějí nejen k vyššímu komfortupro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničníhoprovozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

 

Schválené investiční záměry

 

Silnice III/36741: Kvasice

 

Jedná se o rekonstrukci silnice III/36741 v obciKvasice v celkové délce 417 metrů. Realizována bude za úplné uzavírky, vedvou etapách. Po rekonstrukci kanalizace (VaK Kroměříž) bude po dobu zhruba třítýdnů realizována první etapa a následně etapa druhá. Celková doba úplné uzavírkyse předpokládá maximálně šest měsíců. Obec Kvasice bude současně realizovatodstavný pruh, úpravu stávajících sjezdů, místo pro přecházení, chodník, aúpravu napojení místních komunikací. Celkovénáklady: 14,614 milionu korun. Předpokládanýtermín realizace: květen 2019 – duben 2020.

 

SilniceIII/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka


U hypermarketuAlbert ve Vsetíně bude přebudována křižovatka silnice III/05736 s místníkomunikací na okružní křižovatku se třemi větvemi, o vnějším průměru 33 metrů,s dopravními ostrůvky na větvích. Výhledově je zde plánováno připojení dalšívětve (ulice Nádražní). Celková délka úpravy bude 122 metrů. Součástí akce budeodvodnění silnice do dešťových vpustí a svislé i vodorovné dopravní značení.Práce budou probíhat za částečného dopravního omezení, s odkloněnímdopravy na objízdné trasy. Současně bude město Vsetín zajišťovat souvisejícípráce (navazující chodníky, připojení místních komunikací a sjezdů, vegetačníúpravy, přeložku vodovodů a kanalizace aj.). Celkovénáklady: 11,605 milionukorun. Předpokládaný termín realizace: červen 2019 – červen 2020.

Silnice II/150: Loukov, průtah obcí

Půjde o stavební úpravu silnice II/150, v celkovédélce téměř 2 kilometry, z toho 339 metrů před obcí Loukov (u areáluzemědělského družstva) a 1 648 metrů přímo v obci. Začátek i konec stavbynavážou na již dříve zrekonstruované úseky silnice. Součástí akce bude taképřestavba propustku přes Blazický potok na rámový most a stavební úprava mostuev. č. 150-089. Stavební práce včetně pokládky obrusné vrstvy budou probíhat poetapách, za úplných uzavírek. Před zahájením stavby, v jejím průběhu i po jejímukončení bude provedeno lokální vyspravení objízdných tras. Souběžně buderealizována stavba obce Loukov (stavební úprava a vybudování nových chodníků,úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů napřilehlé nemovitosti, výstavba nové dešťové kanalizace, zřízení jednohopřechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení včetně jejich osvětlení,přeložky inženýrských sítí). Celkové náklady: 66,885 milionu korun. Předpokládanýtermín realizace: květen 2019 – srpen 2021.

 

SilniceIII/49518: Rokytnice

 

Stavba bude spočívat ve stavební úpravě silnice III/49518v obci Rokytnice, v celkové délce 1 187 metrů. Součástí budestavební údržba mostů ev. č. 49518-4 a 49518-5, odvodnění vozovky do novýchdešťových vpustí a přestavba propustku. Stavbabude realizována za částečné uzavírky po čtyřech úsecích, za využití semaforů.Úplná uzavírka bude pouze na nezbytně krátkou dobu. ObecRokytnice bude současně realizovat své stavební objekty(mj. parkovací pruh, chodník, sjezdy napozemky, opěrné zdi, dešťovou kanalizaci atd.). Celkové náklady: 21,048milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben2019 – září 2020.

 

Silnice III/4932: Lipová

 

Předmětem investiční akce bude narovnání silniceč. III/4932 na vjezdu do obce Lipová a stavební úprava navazujícího úsekuaž po rodinný dům čp. 110 – za křižovatkou s místní komunikací, kde naváže najiž zrekonstruovaný úsek. Celková délka úpravy bude 160 metrů. Součástí akcebude odvodnění vozovky včetně nových dešťových vpustí, rekultivace plochy podstávající vozovkou, úprava připojení místní komunikace a sjezdůk nemovitostem a přeložka sloupu veřejného osvětlení i zemního vedeníveřejného osvětlení. Celkové náklady: 3,825 milionu korun. Předpokládanýtermín realizace: květen 2019 – prosinec 2019.


SilniceIII/4868: Střítež nad Bečvou

V rámci této akce bude realizována stavebníúprava části silnice č. III/4868, včetně odvodnění, v celkové délce 378metrů. Její součástí bude úprava stávajících zastávkových pruhů, trvalédopravní značení a odstranění stávajícího a vybudování nového propustku. ObecStřítež nad Bečvou zde bude současně provádět své akce – výstavbu stezky prochodce a cyklisty, stavební úpravu stávajících autobusových zastávek, výstavbunové kanalizace a veřejného osvětlení atd. Stavba bude probíhat za částečnéhoomezení dopravy, po polovinách vozovky. Doprava bude řízena semafory. Celkové náklady: 6,713milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben2019 – květen 2020.

 

SilniceIII/49010: Tučapy, mostní objekt

 

Stavba řeší kompletní přestavbu propustku nasilniční železobetonový most, v délce 14 metrů, převádějící silnicič. III/49010 přes Rymický potok v obci Tučapy (místní části městaHolešov). Na levé římse mostu bude umístěn chodník, osazeno ocelové mostnízábradlí a upraveny navazující úseky silnice III/49010 v celkové délce38 metrů. Součástí akce bude také odvodnění mostu, zpevnění dna potoku podmostem i přilehlých břehů, nové vodorovné a svislé dopravní značení a přeložkavodovodu i veřejného osvětlení.  Po dobustavby bude pro vozidla nad 12 tun vyznačena objízdná trasa. Pro ostatnívozidla bude vybudována provizorní komunikace včetně provizorního přemostění. Celkové náklady: 10,429milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben2019 – červen 2020.

 

Silnice II/495: Pitín, most ev. č.495-035

 

Předmětem akce bude kompletní přestavbasilničního mostu ev. č. 495-035 přes vodní tok Kolelač, mezi Pitínema Hrádkem na Vlárské dráze, který je místní částí města Slavičín.Realizovány budou také stavební úpravy navazujících částí silniceč. II/495, v celkové délce 90 metrů. Stávající most bude odstraněn ana jeho místě postaven nový most s ocelovou montovanou konstrukcíz vlnitých plechů. Na mostě bude osazeno ocelové silniční zábradlí.Součástí akce bude také odvodnění mostu a opevnění svahu a koryta vodního toku.Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu. Doprava bude převedena poprovizorní objízdné komunikaci umístěné vlevo podél silnice, řízena budekyvadlově semafory. Vodní tok bude provizorně zatrubněn. Celkové náklady: 18,574milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben2019 – červen 2020.

 

 

Zpracoval: Jan Vandík