Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Soutěž "Tohle Radio Žeru"

Baví Vás: Jitka Hrdličková

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Rada schválila investiční akce v oblasti školství, kultury a zdravotnictví

14.11.2017

Rada Zlínského kraje schválila zahájení projektové přípravy investičních akcí v oblasti školství, kultury a zdravotnictví. 

Akce budou realizovány v roce 2018 a financování těchto akcí je podmíněno schválením rozpočtu na rok 2018. Týká se to investice SOŠ Josefa Sousedíka v části Vsetín-Rybníky za 3.000 tis. Kč a Muzea Jihovýchodní Moravy, p. o. - hájenka u Hradu Malenovice za 4.000 tis. Kč. Další akce se týká Kroměřížské nemocnice.

SOŠ Josefa Sousedíka

Jedná se o revitalizaci parku před vchodem do budovy SOŠ Josefa Sousedíka v části Vsetín-Rybníky. Město Vsetín v současné době zpracovává studii řešící komplexní úpravy celého sídliště a během následujících let proběhne po etapách revitalizace celého sídliště, uprostřed kterého je střední škola umístěna. Termín dokončení studie pro město Vsetín je do konce roku 2017, v rámci koordinace s projektem revitalizace parku je nutné zahájit projektovou činnost a přípravu investičního záměru co nejdříve. Prostor je morálně i technicky zastaralý. Revitalizace je požadována ze strany vedení školy. Přidanou hodnotou je nabídka školy, že některé prvky vybavení si zajistí v rámci své výuky odborných předmětů. Investiční záměr na akci bude krajské radě předložen po zpracování projektové dokumentace v březnu 2018.

Hájenka u Hradu Malenovice

V hájence, která se nachází v přilehlé části Hradu Malenovice, se dlouhodobě jeví jako bezpodmínečná nutnost okamžitá kompletní sanace sklepních prostor vzhledem k výskytu a rozšiřování zdraví škodlivých plísní. Aktuálně hrozí vzlínání plísní do ostatních prostor hájenky, ve kterých jsou instalovány sbírkové předměty a pohybují se zde návštěvníci. V hájence se v současné době nachází expozice muzea s názvem Dřevo – proutí – sláma. Expozice představuje domácké zpracování nejdostupnějších přírodních materiálů - dřeva, proutí a slámy - jako významnou součást tradiční lidové kultury. V lednu příštího roku bude Radě ZK předloženo ke schválení poskytnutí investičního příspěvku na financování nákladů spojených s projektovou přípravou akce. Investiční záměr na akci bude RZK předložen po zpracování projektové dokumentace v květnu 2018.

Kroměřížská nemocnice

Radě Zlínského kraje byla předložena ke schválení smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci trafostanice a náhradního zdroje související s realizací akce "Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy A" ve výši 940.170 Kč. 

V srpnu roku 2017 došlo v Kroměřížské nemocnici k mimořádné události způsobené zásahem blesku do slaboproudého vedení. Na základě této skutečnosti byl prověřován stav stávající trafostanice, která je rovněž připojena na slaboproudé rozvody. Při prověřování stavu stávající trafostanice bylo zjištěno, že není poškozena zásahem blesku. Nicméně stávající trafostanice obsahuje dvě trafa z roku 1992. V případě jakékoliv poruchy jednoho z traf z roku 1992 je vzhledem ke stáří nemožná jakákoliv oprava. Kapacita jednoho trafa je nedostačující pro plný provoz nemocnice, ten by byl v případě nenadálé události omezen. Náhradní zdroj by pokryl výpadek elektrické energie jen částečně a po dočasnou dobu. Na základě této skutečnosti bylo doporučeno rozšířit předmět investiční akce Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy A o opravu trafostanice a náhradního zdroje.

Do nově vzniklé přístavby budovy „A“ bude umístěn přístroj magnetické rezonance. Pro umístění tohoto přístroje je vydáno doporučující stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví. Stanovisko přístrojové komise pro umístění magnetické rezonance v Kroměřížské nemocnici je platné do 31.05.2019. Do tohoto termínu musí být vybudován prostor pro umístění přístroje a přístroj musí být zprovozněn. S ohledem na konečný termín pro zprovoznění magnetické rezonance stanovený Přístrojovou komisí MZ 

ČR je nutné bezodkladně zahájit projektovou přípravu rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje v Kroměřížské nemocnici. Předpokládaná cena projektové dokumentace je 940.170,-Kč. Dodatek investičního záměru na akci "Kroměřížská nemocnice a. s. - přístavba budovy A" bude předložen po zpracování projektové dokumentace v březnu 2018. Předpokládaný termín realizace akce (stavebních prací) 07/2018 - 05/2019.

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje